Yargıtay mesainin haczine izin vermedi

İSG HABER AJANSI Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Somut olayda, her ne kadar icra müdürlüğünce, 06/06/2018 tarihli tensip kararı ile borçlunun almakta olduğu maaş ve ücretinin 1/4’ünün haczine karar verilmiş ise de, aynı tarihli ... Devlet Hastanesine yazılan müzekkerede “....maaş veya döner sermaye, mesai gibi burada yazılı olmayan ücret ve ek ödemeler toplamı üzerinden maaş ve ücretinin 1/4’ünün....haczine karar verilmiştir...” şeklinde tensip kararına aykırı haciz yazısı yazıldığı, o halde mahkemece, maaş dışındaki kesintilerin niteliği belirlenerek, yukarıdaki ilkelere göre değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisinin isabetsiz olduğundan" bahisle bozulduğu, bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sonucunda mahkemece; şikayetin kabulü ile 06.06.2018 tarihli haciz yazısının iptaline, borçlunun fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ve bunun gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki haczin kaldırılmasına, borçlunun maaş ve ücretinin ¼ ünün haczinin baki kalmasına karar verildiği görüldü. Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi: Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verildiği takdirde, mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Mahkeme bozma kararına uygun yeni bir karar vermek zorundadır. Çünkü bozmaya uyma kararı ile bozma yararına olan taraf açısından usule ilişkin kazanılmış hak doğmuş olur. Somut olayda, mahkemece; Dairemizin bozmaya ilişkin ilamına uyulmasına karar verildiği, bu hususta ... Devlet Hastanesi’ne yazı yazılarak borçlunun maaş ve ücretlerinin haczi yazısının ne şekilde uygulandığı hususu sorulduğu, fakat gelen 09.09.2020 havale tarihli cevabi yazının, Bozma ilamında ifade olunan ‘ 4857 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemeyeceği fakat ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü olmadığı, ayrıca 6772 sayılı Kanun'un 4. maddesinde ise; "Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği …’ ilkeleri gereği, mahkemece, maaş dışındaki kesintilerin niteliğinin belirlenmesi suretiyle incelenerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmaması nedeniyle, anılan mahkeme kararının bozulması cihetine gidilmiştir. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt