İş kazaları kaç gün içinde bildirilir?

İSG HABER AJANSI İşçinin çalıştığı işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan çalışmalar sırasında yaralanması, ölmesi veya ruhsal açıdan zarara uğramasına neden olan olaylara iş kazası adı verilir. Birçok kanunda yer alan iş kazası tanımları şu şekilde açıklanabilir: 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3.maddesine göre iş kazası; “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde ise iş kazası olarak şu haller sayılır: -İşçinin işyerinde bulunduğu sırada uğradığı bedensel ve ruhsal zararlar, -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay, -Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin uğradığı zararlar, -Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı zararlar, -Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren her türlü kaza, iş kazası sayılır. İŞ KAZALARI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKİR?Aktif sigortalı çalışanların işyerinde iş kazası yaşaması durumunda işverenin yasal olarak iş kazasını bildirmesi gerekir. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin süresi içerisinde e-Sigorta ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilir. Yabancı uyruklu çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda ise SGK Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılması gerekir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş kazalarının kayıtlarını saklanmalı, inceleme yaparak kazaya sebebiyet verebilecek iş ekipmanlarını tespit etmeli ve gerekli önleyici tedbirleri almalıdır. İş kazası olduğu andan itibaren işveren, işveren vekili ya da birim amiri tarafından tutanak tutulmalı ve bu belgelerin saklanması gerekir. Yasal bildirim süresi 5510 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında açıklanıyor. Buna göre; (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç iş günü içinde, (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür. İŞ KAZASINI BİLDİRMEMENİN YAPTIRIMI NEDİR?6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 14. Maddesi’nde iş kazalarının işverenlerce üç iş günü içerisinde kuruma bildirilmesi gerektiği, bildirilmemesi durumunda ise idari para cezası uygulanacağı belirtilir. Ayrıca işverene sadece idari para cezası dışında SGK, iş kazası geçiren sigortalı için ödediği sağlık harcamalarını ve sigortalıya verilen ödemeleri de işverenden tahsil eder. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt