ILO'nun insana yakışır iş hedefleri

İSG HABER AJANSI İnsana yakışır iş, insanların çalışma yaşamındaki özlemlerini yansıtmaktadır. Kastedilen, üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere sosyal konuma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsatlar sunan, insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne sahip oldukları, örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabildikleri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlanıp eşit muamele gördükleri işlerdir. HERKES İÇİN İNSANA YAKIŞIR İŞLERİN YAYGINLAŞTIRILMASIÇalışma, insanların iyi olma halleri açısından merkezi önem taşır. Çalışma, gelir getirmesinin yanı sıra, daha genel anlamda sosyal ve ekonomik ilerlemenin yolunu açabilir; kişileri, ailelerini ve toplulukları güçlendirir. Ancak, böyle bir ilerleme çalışılan işlerin insana yakışır olmasına bağlıdır. İnsana yakışır iş, insanların çalışma yaşamlarındaki özlemlerini yansıtır. ILO çalışma yaşamı için bir gündem hazırlamıştır. Kendi bileşenleriyle eşgüdüm içinde hazırlamış olduğu entegre İnsana Yakışır İş Ülke Programları aracılığıyla ülkelere destek vermektedir. İnsana Yakışır İş Gündeminin yaşama geçirilmesi, toplumsal cinsiyet hedefi diğer tüm hedefleri kesmek üzere, ILO’nun dört stratejik hedefine yönelik uygulamalarla gerçekleştirilmektedir: İş yaratılması– yatırım, girişimcilik, beceri geliştirme, iş yaratma ve sürdürülebilir geçim fırsatları sunan bir ekonomi. Çalışma yaşamındaki hakların güvence altına alınması – çalışanların haklarının tanınmasını ve bu haklara saygılı olunmasını sağlamak. Özellikle dezavantajlı ya yoksul olanlar olmak üzere tüm çalışanların temsil edilmeye, katılmaya ve çıkarlarını koruyacak yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır. Sosyal korumanın yaygınlaştırılması – kadınların ve erkeklerin güvenli, yeterli serbest zaman ve dinlenme imkânları tanıyan, aileyi ve sosyal değerleri gözeten, gelirin yitirilmesi ya da azalması durumlarında telafi sunan ve yeterli sağlık hizmetlerine erişimi güvence altına alan çalışma koşullarından yararlanmalarını sağlayarak hem geniş kesimlerin kapsanması hem de verimliliğin artırılması Sosyal diyaloğun geliştirilmesi – Güçlü ve bağımsız işçi ve işveren kuruluşlarının varlığı, verimliliğin artırılması, çalışma yaşamındaki uyuşmazlıklardan kaçınılması ve bütünleşmiş toplumlar inşası açısından merkezi önemdedir. İNSANA YAKIŞIR İŞİN KÜRESEL BİR HEDEF VE ULUSAL BİR GERÇEKLİK HALİNE GETİRİLMESİİnsana Yakışır İş gündeminin genel amacı, insanların yaşamında ulusal ve yerel düzeylerde olumlu değişiklikler olmasını sağlamak. ILO bu yöndeki çabalara ILO bileşenleriyle birlikte hazırlanan İnsana Yakışır İş Ülke Programları aracılığıyla destek sunuyor. Bu programlar öncelikleri ve hedefleri ulusal kalkınma çerçeveleri içinde tanımlamakta ve stratejik hedeflerin her birini içeren etkili programlar aracılığıyla belli başlı İnsana Yakışır İş açıklarını gidermeye çalışıyor. ILO, bu programların tasarımı ve uygulanmasında derinlikli uzmanlık girdileri ve temel politika araçları sağlamak üzere BM ailesi içinde ve dışında diğer ortaklarla birlikte çalışıyor. ILO ayrıca bu programları daha ileriye götürmek ve sağlanan ilerlemeyi ölçmek için gerekli kurumların oluşturulmasına da destek sağlıyor. Bu programların kendi iç dengeleri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor ve bu da ülkelerin kendi ihtiyaçlarını, kaynaklarını ve önceliklerini yansıtıyor. İlerleme sağlanması için küresel düzeyde harekete geçilmesi de gerekiyor. İnsana Yakışır İş Gündemi küresel kalkınma açısından daha adil ve sürdürülebilir bir çerçeve sunuyor. ILO çok taraflı sistemdeki ve küresel ekonomideki belli başlı kurumlar ve aktörlerle birlikte ekonomik ve sosyal politikalara “insana yakışır iş” yönelimli yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt